versie: 19 April 2022

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Jasper Korff Producties, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34354410, met een opdrachtgever sluit, op alle uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en uitgevoerde werkzaamheden.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover schriftelijk wordt overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Jasper Korff Producties van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht en/of overeenkomst tot dienstverlening.
 6. Jasper Korff Producties verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.

Artikel 2 Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

 1. Alle offertes van Jasper Korff Producties, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Offertes zijn gedurende 30 dagen geldig tenzij anders is vermeld.
 3. Jasper Korff Producties kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.
 4. Jasper Korff Producties is gerechtigd de (aanvang van de) werkzaamheden op te schorten indien op haar verzoek de opdrachtgever geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Jasper Korff Producties verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
 5. Kosten voortvloeiende uit misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst als gevolg van het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch berichtenverkeer, zijn gedaan.

Artikel 3 Derden

 1. Jasper Korff Producties is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden te doen verrichten.
 2. Voor schade, kosten en claims als gevolg van handelingen of nalatigheden van derden is Jasper Korff Producties niet aansprakelijk.

Artikel 4 Levering, transport en risico

 1. Jasper Korff Producties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap uitvoeren. Adviezen en onderricht worden naar beste kennis van zaken gegeven.
 2. Jasper Korff Producties heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te  voeren.
 3. Jasper Korff Producties neemt zoveel mogelijk overeengekomen levertijden in acht, doch overschrijding hiervan levert geen verzuim of aansprakelijkheid op aan de zijde van Jasper Korff Producties.
 4. Een door Jasper Korff Producties gegeven advies of onderricht ontslaat de opdrachtgever niet van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen biedt Jasper Korff Producties in geval van productie van film, muziek en/of een combinatie van beide(n) de opdrachtgever eenmaal de gelegenheid het product te beoordelen, waarna noodzakelijke wijzigingen, na schriftelijke opgave door de opdrachtgever, door Jasper Korff Producties worden verwerkt.
 6. Het is Jasper Korff Producties toegestaan 5% meer of minder te leveren dan waarvoor opdracht is gegeven. Het meerwerk zal in rekening  worden gebracht en het minderwerk zal worden verrekend.
 7. De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, door overdracht van de producten van Jasper Korff Producties aan de opdrachtgever.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer Jasper Korff Producties de zaken door een schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.
 9. Indien de opdrachtgever aan Jasper Korff Producties verzoekt de geleverde producten tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer Jasper Korff Producties de geleverde producten aan de opdrachtgever heeft overgedragen. In het geval dat de opslag in opdracht van opdrachtgever gebeurt, treedt Jasper Korff Producties slechts op als intermediair en is Jasper Korff Producties gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 10. Wanneer de zaken geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever in gebruik zijn genomen vervalt het recht van koper tot herstel, vervanging of schadevergoeding wegens een gebrek in de nakoming.

Artikel 5 Prijzen

 1. Tenzij anders is vermeld op de opdrachtbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen voor videoproducties exclusief BTW. Genoemde prijzen voor educatieve diensten zijn vrijgesteld van BTW.
 2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere onderdelen van de kostprijs voor Jasper Korff Producties zijn gestegen, is Jasper Korff Producties gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen, tenzij verhoging van de overeengekomen prijs op basis van nacalculatie nadrukkelijk is uitgesloten. Indien Jasper Korff Producties de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt en opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien door opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, die extra kosten met zich meebrengen, is Jasper Korff Producties gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.

Artikel 6 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden op een op de factuur van Jasper Korff Producties aangegeven bank- of girorekening.
 2. De betalingstermijn voor videoproducties bedraagt 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de training van start gaat.
 3. Voor videoproducties waarvan het offertebedrag meer dan € 5.000 bedraagt, vindt een aanbetaling plaats van 35% van dat offertebedrag voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen.
 4. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd en de buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling, beslag of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Jasper Korff Producties op de opdrachtgever direct opeisbaar.
 6. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, komen alle door Jasper Korff Producties in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Wanneer Jasper Korff Producties minimaal 14 dagen voor de dag van de aanvang van de educatieve dienst een schriftelijke annulering ontvangt dan is deze annulering kosteloos. Het betaalde lesgeld zal dan binnen 30 dagen worden gerestitueerd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Jasper Korff Producties behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van (invorderings)kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
 2. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Jasper Korff Producties hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 4. Jasper Korff Producties heeft jegens de opdrachtgever een retentierecht op alle zaken en gelden die Jasper Korff Producties uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.
 5. Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Jasper Korff Producties verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van Jasper Korff Producties of van derden.

Artikel 8 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Concepten, ideeën, voorstellen, teksten en andere werken die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht en blijven te allen tijde formeel en juridisch in bezit van Jasper Korff Producties.
 2. Jasper Korff Producties geeft bij levering van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet toestemming voor eenmalige publicatie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Jasper Korff Producties behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.
 4. Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
 5. Een bijdrage mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd, uitgezonden of bewerkt worden zonder toestemming van de maker Jasper Korff Producties.
 6. Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Jasper Korff Producties een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van Jasper Korff Producties.
 7. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van Jasper Korff Producties krijgt, kan Jasper Korff Producties op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk.
 8. Alle door Jasper Korff Producties verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Jasper Korff Producties worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 9. Jasper Korff Producties behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 10. Jasper Korff Producties blijft ten alle tijden eigenaar van het ruwe geluids- en beeldmateriaal dat tot het product heeft geleid

Artikel 9 Eigendom productiemiddelen

 1. Alle door Jasper Korff Producties in het kader van de opdracht vervaardigde of gekochte zaken, waaronder in ieder geval decor en decorstukken, storyboards, films en filmfragmenten, blijven het eigendom van Jasper Korff Producties.
 2. Jasper Korff Producties geeft de opdrachtgever geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de zaken tot herhaald gebruik.

Artikel 10 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Jasper Korff Producties aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Jasper Korff Producties het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Jasper Korff Producties voor alle aanspraken van derden terzake van gebrekkige producten in de zin van productaansprakelijkheidsbepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien de opdrachtgever aan Jasper Korff Producties informatiedragers, elektronische bestanden, of software en dergelijke verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Jasper Korff Producties is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de (uitvoering van de) overeenkomst, tenzij sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid.
 2. De aansprakelijkheid van Jasper Korff Producties is beperkt tot het geoffreerde of gefactureerde bedrag waarop de schade betrekking heeft, doch niet meer dan het bedrag per gebeurtenis dat de verzekeraar van Jasper Korff Producties ten hoogste uitkeert.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door de Jasper Korff Producties vertrouwelijk behandeld. Jasper Korff Producties conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Jasper Korff Producties toe te rekenen zijn. Hieronder zijn onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen en natuurgeweld.
 2. In geval van overmacht heeft Jasper Korff Producties het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jasper Korff Producties niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn zowel Jasper Korff Producties als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en rente.
 3. Indien Jasper Korff Producties bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Jasper Korff Producties gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 4. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Jasper Korff Producties voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Jasper Korff Producties ingeschakelde derden voordoen.
 5. Jasper Korff Producties heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 16 Ontbinding

 1. Jasper Korff Producties is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
  1. de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen;
  2. de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen;
  3. na het sluiten van de overeenkomst Jasper Korff Producties ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
  4. de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt;
  5. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  6. de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
  7. de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
 1. Indien één van de hier omschreven feiten of omstandigheden zich voordoet, stelt de andere partij Jasper Korff Producties hiervan onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Jasper Korff Producties verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Jasper Korff Producties om de gehele schade in rechte te vorderen.
 3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ’Amsterdam”.

Artikel 17 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn openbaar en te vinden op www.jasperkorff.nl/over-ons/algemene-voorwaarden/
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op www.jasperkorff.nl/over-ons/algemene-voorwaarden/ c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.